Pro Masters 2015 Shang, Bán Kêt 1 | Linda, Tutj vs Chim Sẻ Đi Nắng, Hồng Anh

Pro Masters 2015 Shang, Bán Kêt 1 | Linda, Tutj vs Chim Sẻ Đi Nắng, Hồng Anh 

 

====

Giải đấu được tài trợ bởi:

- Nhà tài trợ Kim Cương: FMV media;

- Tài trợ vàng:  Colosseum Gaming CenterFUN88 (Site game tốt nhất châu Á)

- Các đơn vị tài trợ đồng hành: GearPlus và  SSGroup

Video Liên Quan

BÌNH LUẬN